Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP

Polityka rowerowa w Gdańsku

Polityka transportowa miasta
Najważniejsze kierunki i zasady polityki transportowej Miasta Gdańska określa program operacyjny „Mobilność i Transport”, będący częścią gdańskich "Programów Operacyjnych 2023" - instrumentu wdrażania dokumentu pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta". Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVII/514/15 w dniu 17 grudnia 2015 roku.
Program operacyjny "Mobilność i Transport" składa się z czterech celów operacyjnych: (1) poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego; (2) zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego, (3) poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej; (4) Popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej. Dokument priorytetowo traktuje tematykę ruchu rowerowego i pieszego. Zastąpił program operacyjny "Mobilny Gdańsk".

Program operacyjny "Mobilność i Transport"
pobierz
(792.99 KB)
plik do pobrania - pobierz(792.99 KB)

Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XVII/514/15 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023”.
Zawiera program operacyjny "Mobilność i Transport".

pobierz Uchwałę
(2.04 MB)
plik do pobrania - pobierz Uchwałę(2.04 MB)


STeR
System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR) – dokument przyjęty do realizacji uchwałą nr XXIII/450/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii realizacji systemu tras rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku.
Ten szeroko konsultowany z mieszkańcami dokument planistyczny zakłada rozwój sieci tras i parkingów rowerowych, połączeń międzydzielnicowych, stref uspokojonego ruchu i prawne zobowiązanie inwestorów do budowania parkingów rowerowych przy każdej nowej inwestycji. Za jego przygotowanie Biuro Rozwoju Gdańska otrzymało doroczną nagrodę Gdańskiej Kampanii Rowerowej „Złota Szprycha 2012”.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniają obowiązek tworzenia infrastruktury rowerowej (tras i parkingów rowerowych). Obecne zapisy są weryfikowane pod kątem ich zgodności ze STeR.

System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR)
STeR - System Tras Rowerowych dla Gdańska
STeR Aneks 1 - Partycypacja Społeczna
STeR Aneks 2 - Analiza wniosków do STeR złożonych w trakcie partycypacji
STeR Aneks 3 - Badania ruchu rowerowego
STeR Aneks 4 - Współpraca z gminami ościennymi
STeR Mapa 1 - istniejące udogodniania rowerowe
STeR Mapa 2 - kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy
STeR Mapa 3 - kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ drogowy
Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXIII/450/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych
SR STeR - Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska
SR STeR
(11.77 MB)
plik do pobrania - SR STeR(11.77 MB)
SR STeR Aneks 1 - Analiza wielokryterialna kolejności realizacji poszczególnych elementów STeR
(122.02 MB)
plik do pobrania - (122.02 MB)
SR STeR Aneks 2 - Parkingi (wymogi, wskaźniki i lokalizacje)
parkingi
(306.76 KB)
plik do pobrania - parkingi(306.76 KB)
Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr 1049 z dnia 2013-12-16 w sprawie uchwalenia Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska.
Pobierz Uchwałę
(48.69 KB)
plik do pobrania - Pobierz Uchwałę(48.69 KB)

Standardy i wytyczne rowerowe
Zasady organizacji ruchu rowerowego, standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej oraz wskaźniki i wytyczne dla parkingów rowerowych określa zarządzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych.

Pojęcie trasy rowerowej obejmuje nie tylko wydzielone drogi dla rowerów, ale również pasy w jezdni, ulice z uspokojonym ruchem i strefy zamieszkania, gdzie z zasady nie wydziela się klasycznych dróg rowerowych.
Zgodnie z zarządzeniem nr 432/12:

  • na drogach o dopuszczalnej prędkości do 30 km/h – nie wytycza się odrębnych tras rowerowych, a ruch rowerowy powinien odbywać się na zasadach ogólnych w jezdni. Jednocześnie następuje uspokojenie ruchu, a rowerzyści korzystają z udogodnienia - możliwości jazdy w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych,
  • na drogach o dopuszczalnej prędkości od 30 km/h do 50 km/h w godzinach 5:00-23:00 – trasy rowerowe powinny przebiegać w postaci jednokierunkowych pasów rowerowych,
  • na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h w godzinach 5:00-23:00 – trasy rowerowe powinny przebiegać w postaci wydzielonych poza jezdnię dróg rowerowych.
Zarządzenie PMG nr 432/12 w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych

Zał. nr 1 do Zarządzenia PMG nr 432/12 - Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

Zał. nr 2 do Zarządzenia PMG nr 432/12 - Wskaźniki i wytyczne dla parkingów rowerowych
pobierz Wskaźniki
(268.06 KB)
plik do pobrania - pobierz Wskaźniki(268.06 KB)

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej

Zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja polityki rowerowej miasta Gdańska polegającej na inicjowaniu i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Gminę Miasta Gdańska zobowiązań Karty Brukselskiej:
1)   zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 r.,
2)   zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020 r.,
3)   budowy systemu parkingów rowerowych oraz polityki przeciwko kradzieży rowerów,
4)   zwiększenia wykorzystania rowerów w dojazdach do szkoły i pracy,
5)   działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej,
6)   współpracy ze środowiskiem rowerowym, biznesem i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego.

Zarządzenie nr 1292/10
pobierz ZPMG
(69.85 KB)
plik do pobrania - pobierz ZPMG(69.85 KB)

Jedynie Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej jest osobą upoważnioną przez Prezydenta Miasta Gdańska do wyrażania zgody na odstępstwa od powyższych zasad na mocy zarządzenia nr 433/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej

Zarządzenie nr 433/12
pobierz ZPMG
(137.85 KB)
plik do pobrania - pobierz ZPMG(137.85 KB)


Gdańska Karta Mobilności Aktywnej

Gdańska Karta Mobilności Aktywnej
Podpisana na I Kongresie Mobilności Aktywnej w Gdańsku, w 2010 r.


Audyt polityki rowerowej według metodologii BYPAD

Raport Certyfikacji Polityki Rowerowej w Gdańsku


Zielona Księga - Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Województwa Pomorskiego
W ramach Pomorskich Studiów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego opublikował nowatorski w skali kraju dokument wyznaczający kierunki rozwoju systemu rowerowego na Pomorzu.

Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Województwa Pomorskiego
"Zielona Księga"

Data publikacji: 29.05.2012 14:06
Ostania modyfikacja: 17.05.2018 09:48

Copyright © Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej / Referat Mobilności Aktywnej
Kancelaria Prezydenta / Referat Multimedialny
Gdańsk 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12